De houder van een innoverend project in uitvoering dat afwijkingen geniet, moet bepaalde verplichtingen naleven inzake: 

1. De bescherming van de consumenten:

De projectverantwoordelijke moet alle nodige maatregelen treffen om de bescherming van de consumenten te verzekeren, in het bijzonder:

 • door erover te waken dat de consument op vrijwillige basis deelneemt aan het project;

 • door duidelijke en verstaanbare informatie mee te delen over de rechten en de plichten van de partijen;

 • door te waken over een niet-discriminerende behandeling van alle deelnemers aan het project;

 • door de deelnemer te informeren over zijn recht om uit het project te stappen middels een opzeg binnen redelijke termijnen en de betaling van de verhoudingsgewijze kosten;

 • door de opstelling van duidelijke en transparante facturen te verzekeren; 

 • door de deelnemers te informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillendienst van BRUGEL;


2. De veiligheid van het net 

De projectverantwoordelijke mag geen acties ondernemen die afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van het net of die de continuïteit van de bevoorrading van de gebruikers van dit net in het gedrang kan brengen;


3. De verstrekking van informatie aan de regulator

 • BRUGEL elk ontwerp en elke wijziging van contract en/of overeenkomst bezorgen met betrekking tot de functies, de verantwoordelijkheden of de rechten en plichten tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het project;

 • BRUGEL informeren zodra de voorwaarden veranderen die hebben geleid tot de toekenning van de afwijkingen;

 • BRUGEL informeren zodra het project afgesloten en/of stopgezet wordt;


4. De rapportering

Een beknopt zesmaandelijks rapport opstellen ter attentie van BRUGEL, met:

 • De stand van zaken van het project, met inbegrip van de sleutelmomenten in het verleden;

 • De volgende stappen en de geplande kalender die ermee verband houdt;

 • Feedback over wat er al gerealiseerd werd;

 • De moeilijkheden en/of problemen waarmee men geconfronteerd werd met betrekking tot de goede uitvoering van het project.

Na afloop van het project of op het einde van de afwijkingsperiode een eindrapport opstellen met:

 • Een samenvatting van het project, zijn principes, zijn doelstelling, het verloop ervan, de historiek en de betrokken actoren en hun functies en interacties;

 • De conclusies van het project;

 • De moeilijkheden en/of problemen die werden ondervonden om de doelstelling te halen;

 • Aanbevelingen voor eventuele follow-upprojecten;

 • Aanbevelingen en/of denkpistes met betrekking tot de evolutie van de betrokken wetgeving en/of reglementering.

BRUGEL behoudt zich het recht voor om de projectverantwoordelijke uit te nodigen om de hiervoor beoogde rapporten mondeling voor te stellen.