Artikel  90  van  de  ordonnantie  stelt  dat  afwijkingen  toegestaan  kunnen  worden  voor innoverende projecten in het algemeen.  De wetgever heeft een eerste segment gespecificeerd waarin innovaties mogelijk zijn, door het volgende te stellen: “met name om oplossingen uit te werken  voor  de  problematiek  van  de  verbinding  van  gedecentraliseerde  producties  met  de distributienetten”.

Dit  segment  is  evenwel  niet  limitatief  en  er  kunnen  afwijkingen  toegestaan  worden  voor innoverende projecten in andere domeinen.

Perimeter


De ordonnantie stelt dat tijdelijke afwijkingen van de markt-of tariefregels toegestaan kunnen worden voor innoverende projecten “voor beperkte geografische zones of elektriciteitszones”.

De  relevantie  van  een  geografische  of  elektrische  perimeter  hangt  af  van  de  aard  van  het project. In  zijn  afwijkingsaanvraag  moet  de  projectverantwoordelijke  de  voorgestelde  perimeter beschrijven en motiveren.

Elektrische perimeter

In geval van innoverende projecten waarbij minstens één eenheid met injectiemogelijkheden (producent of opslageenheid) en minstens één elektriciteitsconsument aangesloten worden op het net en die een impact kunnen hebben op de elektriciteitsstromen, wordt een elektrische perimeter  toegepast.  Dit  om  virtuele ‘use  cases’te  vermijden  die  op  geen  enkele  manier verband houden met de elektrische realiteit van het net en om gedragingen en uses cases te bevorderen die goed zijn in het licht van het gebruik en het beheer van het elektriciteitsnet. 

Deze elektrische perimeter moet bepaald worden door een onderdeel van het net, doorgaans een transformator of een verdeelcabine.

De omvang van de elektrische perimeter moet redelijk en evenwichtig zijn, om een goed evenwicht mogelijk te maken tussen:

  • de ontwikkeling van innoverende uses cases en de activering van het potentieel inzake de productie van hernieuwbare elektriciteit;

  • de bevordering van gedragingen en uses cases die goed zijn in het licht van het gebruik en het beheer van het elektriciteitsnet.

Aangezien het elektriciteitsdistributienet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dicht en fijn gemaasd is, met een vandaag nog lage penetratiegraad van hernieuwbare energie, zijn congestieproblemen als gevolg van de injectie van deze installatietypes op het net in dit stadium dus niet aan de orde.

Gezien het voorgaande en op basis van deze beslissing meent BRUGEL dat voor de betrokken projecten (zie ontwikkeling hiervoor) een beperkte elektriciteitszone maximaal het geheel is van alle elektrische leveringspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stroomafwaarts van eenzelfde leveringspost van ELIA.

Geografische perimeter

De projecten die volgens de bovenstaande paragraaf geen elektrische perimeter vereisen, worden afgebakend door een geografische perimeter. Deze wordt bepaald voor elk innoverend project en kan maximaal het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijken.


Bevoegdheid met betrekking tot de aangevraagde afwijkingen


Opdat een project in aanmerking zou komen voor tijdelijke afwijkingen van de markt- of tariefregels, moeten deze afwijkingen vallen onder de gewestelijke aangelegenheden inzake energie, of ze nu geregeld worden door de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten, of de tariefmethodologie bepaald door BRUGEL. Deze afwijkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het volgende:

  • de distributietarieven, de meettarieven,

  • de voorwaarden voor de levering van elektriciteit,

  • maatregelen voor de optimalisering van het aanbod en de aanvragen.