Formulier en termijnen

De aanvrager vult het op de website van BRUGEL beschikbare « Formulaire de demande de dérogation(s) relatif à un projet innovantFormulier voor de aanvraag van afwijkingen voor een innoverend project » in en dient dit in bij BRUGEL.

Zodra BRUGEL dit ontvangt, wordt de ontvangst van het dossier bevestigd.

Binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier deelt BRUGEL aan de aanvrager mee of het dossier volledig is. Als dat niet het geval is, wordt gemeld welke gegevens ontbreken. Bij de ontvangst van de aanvullende gegevens heeft BRUGEL opnieuw 10 werkdagen om te beoordelen of het dossier hiermee nu volledig is. Deze cyclus kan herhaald worden tot het dossier volledig is.

Zodra het dossier volledig is, heeft BRUGEL 1 maand de tijd om te evalueren of het innoverende project in aanmerking komt voor de afwijkingen en - als het project in aanmerking komt - om de toekenning van de gevraagde afwijkingen te beoordelen en te valideren volgens de hiervoor vermelde evaluatiecriteria. BRUGEL kan deze termijn verlengen met één extra maand, middels een gemotiveerde kennisgeving aan de aanvrager.

Na deze periode deelt BRUGEL haar gemotiveerde beslissing mee aan de aanvrager en wordt deze, in geval van een positieve beslissing, gepubliceerd en betekend aan Sibelga indien er afgeweken wordt van tariefregels.

De termijnen om de volledigheid en de inhoud te controleren worden opgeschort tussen 10 juli en 20 augustus.

Overleg

BRUGEL beveelt aan dat de houder van een innoverend project dat kandidaat is voor tijdelijke afwijkingen van de markt- of tariefregels vooraf overleg pleegt met de actoren van de energiemarkt die mogelijk getroffen zullen worden door of betrokken zullen zijn bij het innoverende project. In voorkomend geval wordt de aanvrager verzocht bij zijn aanvraagdossier de conclusies van dit overleg te voegen.

Desalniettemin, voorafgaand aan elke beslissing tot afwijking die een mogelijke impact heeft op het distributienet of het gewestelijke transmissienet, zal BRUGEL overleg plegen met de bevoegde netbeheerder.