De innoverende projecten die in aanmerking komen en kandidaat zijn voor tijdelijke afwijkingen van de markt- of tariefregels zullen geëvalueerd worden volgens de volgende drie criteria. Na de evaluatie volgens deze criteria wordt beslist om de gevraagde afwijkingen al dan niet volledig of gedeeltelijk toe te staan.

Innoverend karakter 

Het project zal beoordeeld worden op zijn innoverende karakter, zowel qua aard als qua diepgang van de beoogde innovatie. 

Het moet gaan om een reële innovatie ten aanzien van de geldende regels en werking, met als hoofddoel de innovatie zelf en geen eventuele tijdelijke, ad-hocverbetering van een businessplan.

Complementariteit met al lopende projecten

Er zal voorrang worden gegeven aan projecten die minstens één innoverend project omvatten dat nog niet inbegrepen is in of dat verloopt in een contextelement waardoor het zich onderscheidt van een ander innoverend project dat in uitvoering is of gevalideerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Potentieel inzake maatschappelijke meerwaarde

Het project zal geëvalueerd worden op zijn potentieel in termen van toegevoegde waarde voor de maatschappij in haar geheel, ongeacht of die toegevoegde waarde nu van economische, sociale of ecologische aard is. Hoewel het misschien niet mogelijk is en ook niet vereist is om dit potentieel uit te drukken in cijfers, moet er in principe wel een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd worden door de uitbreiding van het innoverende principe op de energiemarkt. 

Met andere woorden: het is niet de bedoeling innovaties te testen waarvan op voorhand vaststaat dat ze nefast zouden zijn mochten ze op grotere schaal toegepast worden.

Het potentieel inzake reproduceerbaarheid op gewestelijke schaal maakt deel uit van het potentieel inzake maatschappelijke meerwaarde, in dat opzicht dat een innovatie waarvan de toegevoegde waarde als positief wordt geïdentificeerd, een des te grotere impact zal hebben als ze gereproduceerd kan worden op gewestelijke schaal.

Duur van de afwijking

De standaardduur van de afwijking bedraagt twee jaar, te rekenen vanaf het moment van de formele beslissing van BRUGEL om de afwijking(en) goed te keuren.

Onder voorbehoud van aanvaarding na analyse door BRUGEL kan deze initiële duur één keer met twee jaar verlengd worden, door de gemotiveerde aanvraag te formuleren hetzij:

  • Bij de initiële aanvraag van afwijkingen voor een innoverend project;

  • 6 maanden vóór het verstrijken van de eerste periode van twee jaar.

Als de omstandigheden die hebben geleid tot de toekenning van afwijkingen gewijzigd worden, zal BRUGEL het dossier opnieuw analyseren en kan de toekenning van afwijkingen opgeschort of stopgezet worden.

Mocht in de loop van het project blijken dat de rechten en/of plichten van de betrokken partijen niet meer nageleefd worden, dan kan BRUGEL de toekenning van afwijkingen opschorten of stopzetten.