Juridisch & Privacybeleid

De Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, genoemd “Brussel Gas Elektriciteit”, afgekort “BRUGEL”, beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat de regulator voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden. 

BRUGEL zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. BRUGEL kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

BRUGEL tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. BRUGEL kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Juridische teksten

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Daar het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. BRUGEL controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

BRUGEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaal verwijst.

Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar onze site wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk zal informeren.

Bescherming van de persoonsgegevens

Het staat u vrij onze website te bezoeken, inlichtingen in te winnen over onze producten en diensten, zonder dat u ons inlichtingen van persoonlijke aard dient mee te delen.

Uw abonnement op onze nieuwsbrief zal echter aanleiding geven tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard.

Indien u ermee akkoord gaat om ons inlichtingen van persoonlijke aard mee te delen, zullen deze gebruikt worden met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen die in België van toepassing zijn, met name de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd onder meer door de wet van 11 december 1998.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De gegevens van persoonlijke aard die u ons overmaakt, worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van BRUGEL, vertegenwoordigd doorJan WILLEMS, Voorzitter, en door Guillaume LEPERE, Bestuurder, door:

Pascal Misselyn
BRUGEL - Kunstlaan, 46 - 1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 563 02 00 - Fax : +32 (0)2 563 02 13 - info@brugel.brussels

Doeleinde van de gegevensverwerking

De gegevens van persoonlijke aard worden gebruikt met als enig doel u onze nieuwsbrief toe te zenden, tenzij u reeds een dossier bij ons heeft (bijvoorbeeld een klachtendossier, een dossier betreffende een fotovoltaïsche installatie…) of tenzij u professionele contacten onderhoudt met onze organisatie.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwerking ervan. Dit wil zeggen dat, indien u wenst uw abonnement op onze nieuwsbrief op te zeggen, de gegevens die op u betrekking hebben, zullen worden weggelaten uit onze gegevensbank.

Uw gegevens van persoonlijke aard, onder meer uw e-mailadres, zullen niet worden meegedeeld aan derden.

Instemming met de verwerking van uw gegevens

Door ons gegevens van persoonlijke aard mee te delen, aanvaardt u dat wij deze informatie verwerken voor de opgegeven doeleinden.

Uw rechten

1. Consulter en ligne moyennant login et mot de passe ;
2. Mits schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek, gericht aan de heer Pascal MISSELYN, BRUGEL, Kunstlaan, 46 te 1000 Brussel, kan de persoon die zijn identiteit meedeelt (afschrift van de identiteitskaart), gratis de mededeling ontvangen van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Uw gegevens zullen u worden meegedeeld binnen de 45 dagen vanaf de ontvangst van uw verzoek.

U kan op elk ogenblik de verbetering of weglating vragen van gegevens die op u betrekking hebben en die onvolledig, niet relevant of onjuist zijn. Deze dienst is « on line » ter beschikking, mits het ingeven van uw identiteit en uw paswoord.

Contactname

Indien u vragen heeft over deze tekst of over de bescherming van uw gegevens, neem dan contact op met ons.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

BRUGEL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

Cookies

We gebruiken cookies om b. v. uw vergelijking naar u per email te sturen. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie. De cookies verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven van de bezoeker en de identificeerbare gegevens worden nooit opgeslagen. Wil je het gebruik van cookies uitschakelen? Pas dan de instellingen van je computer aan om alle cookies van de website te wissen en/of om een waarschuwingsbericht te krijgen wanneer er cookies op je computer worden opgeslagen.
Afspraak op  www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies en de gevolgen voor jou en jouw gebruikservaring bij het navigeren.